Oblasti rada

Bankarstvo i finansije

Blečić i Partneri advokatska kancelarija ima tim pravnika specijalizovanih u bankarskom pravu, finasijama, obezbeđenjima i finasijskom restruktuiranju.

Zajedno sa pripremom potrebne dokumentacije i pregovora u korist klijenta, pružamo pravnu pomoć posebno u sledećim oblastima:

 • Bankarske transakcije;
 • Međukompanijski zajmovi i finansiranje;
 • Projektno finasiranje;
 • Tržište kapitala;
 • Sekjuritizacija;
 • Derivati;

Tržište kapitala

Naša advokatska kancelarija savetuje klijente u javnim ponudama i stavljanja u opticaj hartija od vrednosti na organizovanom tržištu.

Naš tim sastavlja prospekte i memorandume, periodične i trenutne izjave i pruža najviši kvalitet zastupanja pred srpskim finasijskim institucijama koje vrše nadzor – Komisijom za hartije od vrednosti, Beogradskom berzom i Centralnim registrom hartija od vrednosti.

Obzirom na blisku saradnju sa nekoliko brokerskih kompanija Blečić i Partneri pružaju sveobuhvatnu pravnu pomoć u svim aspektima transakcija tržišta kapitala, uključujući:

 • Inicijalne javne ponude;
 • Finasijski nadzor procedura nadležnih organa;
 • Izrade Due Dilligence izveštaja, pomoć u sastavljanju nacrta prospekta i potrebne dokumentacije;
 • Spajanje i preuzimanje javnih kompanija;
 • Primena propisa o korporativnom upravljanju;
 • Konsultacije i pravne analize investicionih projekata;
 • Priprema tenderskih ponuda;

Široko iskustvo i sveobuhvatna praksa u savetodavnoj praksi potvrđuju klijetima efikasan završetak Inicijalne javne ponude i sveobuhvatnu pripremu za listiranje.

Kompanijsko pravo i korporativno upravljanje

Naše iskustvo se zasniva na radu na kompleksnim korporativnim projektima, brojnim statusnim i promenama pravne forme, preuzimanjima, povećanjima kapitala, konverzijama potraživanja u kapital, prinudnoj kupovini/prodaji udela i akcija, itd. Pružamo kvalitetnu pravnu uslugu svim privrednim subjektima i iznalazimo praktična rešenja za razne pravne probleme koje nameće tok savremenog poslovanja. Među našim klijentima nalaze se kako domaće, tako i multinacionalne kompanije iz ključnih sektora Srpske privrede: telekomunikacija, energetike, poljoprivrede, metalo-prerađivačke industrije, osiguranja, bankarskog sektora, proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića i hrane, medija, itd.

Uz našu ekspertizu iz oblasti kompanijskog prava, pružamo pravnu podršku u vezi:

 • Preuzimanja privrednih društava, uključujući pripremu due diligence izveštaja i sastavljanja i pregovaranja transakcionih ugovora;
 • izrade nacrta poslovnih odluka i druge dokumentacije;
 • osnivanja privrednih subjekata, promene pravne forme, likvidacije, reorganizacije i stečaja;
 • izrade nacrta ugovora o prenosu akcija i drugih hartija od vrednosti;
 • izrade predloga plana reorganizacije i pravne podrške u vezi njegovog sprovođenja;
 • izrade detaljnih izveštaja o pravnom statusu kompanije;
 • odgovornosti uprave kao i odgovornosti samog privrednog društva za obaveze i poslovne odluke (uključujući i krivičnu odgovornost);
 • davanja svakodnevnih pravnih saveta grupama akcionara, nadzornim telima i upravi društva;
 • zastupanja u privrednim sporovima i upravnim postupcima;
 • zastupanja klijenata na sazivima generalne skupštine akcionara;
 • usklađivanja sa pravilima korporativnog upravljanja.

Pravo konkurencije

Naš tim advokata pruža sveobuhvatno pravno savetovanje u svim oblastima prava konkurencije (od zabrane konkurencije ili zaštite prava potrošača, nepravedne trgovačke prakse i nepravedne konkurencija).

Blečić i Partneri savetuju poslovne klijente u svim oblastima prava konkurencije, uključujući zastupanje klijenata u postupcima pred nadležnim državnim organima i sudovima. Naši pravnici imaju iskustvo između ostalog i u slučajevima vezanim za industriju energetike, medija i novih tehnologija, tržišta reklamiranja i oglašavanja, arhitektonskih usluga, građevinarstva, kao i tržišta osiguranja.

Naše usluge takođe uključuju:

 • Pravno savetovanje u domaćim postupcima u oblasti prava konkurencije u vezi sa kontrolom u sferi M&A i usaglašavanjem istih;
 • Ocena usaglašenosti, uključujući ocenu usaglašenosti trgovinskih ugovora, savetovanje u trgovini i internoj politici cena, kao i kontrola transakcija sa aspekta prava konkurencije;
 • Program usaglašavanja. Kancelarija vrši kontrolu i ostalog tekućeg poslovanja (tj. Ugovora sa ostalim konkurentnim privrednim subjektima, članstva u trgovinksim asocijacijama, odnosima sa kupcima, trgovinskim ugovorima), procena rizika i pomoć u usaglašavanju interne politike klijenta u cilju izbegavanja eventualnog budućeg prekršaja; naši advokati takođe pružaju našim klijentima obuku zaposlenima na vodećim funkcijama;
 • Pravljenje i pregledanje ugovora o distribuciji, zastupanju, franšizi i ugovora o licencama;
 • Popunjavanje zahteva Komisiji za zaštitu prava konkurencije;
 • Savetovanje u oblasti prava potrošača.

Sporovi

Naša kancelarija je specijalizovana za kompleksne sporove. Među klijentima koje zastupamo u raznim spornim pitanjima, nalaze se kako multinacionalne, tako i srpske kompanije.

Naše primarne pravne oblasti zastupanja su sledeće:

 • privredni sporovi;
 • arbitraža;
 • radni sporovi;
 • sporovi iz oblasti energetike;
 • sporovi iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine.

Pravo u energetici

Srpsko pravo energetike se menja u procesu usklađivanja sa evropskim standardima. Oslanjajući se na poslovna iskustva energetskih kompanija koje posluju na području jugoistočne Evrope, osim toga što pružamo kvalitetnu pravnu uslugu, takođe:

 • asistiramo prilikom pripreme dokumentacije potrebne za pribavljanje administrativnih dozvola za obavaljanje delatnosti iz oblasti električne energije i distribucije derivata nafte;
 • dajemo pravne savete u vezi usklađivanja sa normativima zaštite životne sredine;
 • pregovaramo u ime i za račun klijenta i pripremamo nacrte ugovora;
 • izrađujemo detaljne izveštaje o pravnom statusu kompanija;
 • pružamo punu pravnu podršku u oblasti javnih nabavki.

Intelektualna svojina i telekomunikacije

Mi pomažemo našim klijentima u zaštiti industrijske svojine i njihovih autorskih i srodnih prava. U tom pravnom domenu, zastupamo domaće marketinške kompanije, izdavačke kuće, slobodne umetnike i izvođače.

Pored pravnih saveta, naša podrška uključuje pregovaranje u ime i za račun klijenta i izradu ugovora i to:

 • Autorske ugovore;
 • Izdavačke ugovore;
 • Ugovore o franšizi;
 • Ugovore o distribuciji;
 • Ugovore o sponzorstvu;
 • Ugovore o reklamiranju;
 • Ugovore o poverljivosti podataka.

Mi zastupamo klijente u postupcima pred Zavodom za zaštitu intelektualne svojine i sudovima, u cilju zaštite i otklanjanja povreda žiga, patenta, industrijskog dizajna, know-how-a i ostalih prava intelektualne svojine, uključujući i zaštitu podataka i poslovne tajne.

Osim navedenog, obezbeđujemo sveobuhvatnu pravnu podršku u oblasti prava telekomunikacija i poštanskih pošiljaka, uključujući:

 • Pravne savete u vezi međusobnih prava i obaveza pretplatnika i operatera;
 • Savetovanje u vezi mogućnosti raskida ili aneksiranja ugovora o korišćenju usluga telekomunikacija, sa osvrtom na opšte uslove operatera;
 • Pravnu podršku prilikom pribavljanja licenci i odobrenja za obavljanje delatnosti telekomunikacija.

Radno pravo

Blečić i Partneri pružaju pravnu podršku u svim oblastima radnog prava, uključujući i:

 • Zaključenje i raskid ugovora o radu i drugih ugovora iz oblasti zapošljavanja;
 • Ugovore/klauzule o zaštiti konkurencije;
 • Regulisanje odnosa sa visokim menadžmentom, (ugovori sa menadžerima, menadžerske opcije);
 • Radne sporove;
 • Premeštaj kod novog poslodavca;
 • Propise iz oblasti prava naknade štete;
 • Kolektivne ugovore i druge opšte akte u oblasti radnih odnosa.

Nekretnine

Mi pružamo kompletnu pravnu uslugu u svim oblastima prava nepokretnosti, uključujući i green field i brown field projekte. Vodimo pregovore u ime i za račun klijenata u svakoj fazi projekta, počevši od kupovine zemljišta, izgradnje i pribavljanja dozvola, do prodaje nepokretnosti.

Naša podrška podrazumeva:

 • pribavljanje i otuđenje nepokretne imovine;
 • izradu detaljnih izveštaja o pravnom i urbanističkom statusu lokacije, kao i tehničkom status objekta;
 • pravno savetovanje u vezi urbanističkih uslova i formalnosti u vezi pribavljanja građevinskih i upotrebnih dozvola;
 • pravnu podršku u vezi pribavljanja studije o proceni uticaja na životnu sredinu;
 • izradu ugovora o izgradnji i stručnom nadzoru, uključujući FIDIC standarde;
 • utvrđivanje sredstava obezbeđenja izvršenja posla;
 • hipoteke;
 • zakup i dugoročni zakup;
 • legalizaciju objekata i bespravno dograđenih zasebnih celina;
 • pružanje pravnih saveta u vezi poreskih obaveza koje nastaju iz prometa nepokretnosti;
 • promenu namene zemljišta (komercijalno, industrijsko, poljoprivredno);
 • registracija prava na nepokretnostima u javne knjige.

Porezi i Carina

Mi pružamo pravne savete iz svih oblasti poreza i carina. Naša pravna podrška podrazumeva i analizu i praćenje propisa Evropske unije.

Naša podrška u ovoj oblasti uključuje sledeće aktivnosti:

 • generalno savetovanje u vezi poreza na dobit i poreza na kapitalnu dobit;
 • savetovanje u vezi PDV-a;
 • pravnu analizvu ugovora uz minizimiranje poreskih rizika;
 • poresko savetovanje u postupku statusnih promena, privatizacije i pribavljanja pojedinačnih sredstava kao što je-know how;
 • savetovanje u vezi poreza na dohodak građana i svih fiskalnih obaveza koje proističu po osnovu radnog odnosa;
 • izrada optimalnim ugovora za povremeno angažovanje radne snage;
 • poresko savetovanje pos vim pitanjima iz prometa i prava na nepokretnostima.