Kompanijsko pravo i korporativno upravljanje

Kompanijsko pravo i korporativno upravljanje

Naše iskustvo se zasniva na radu na kompleksnim korporativnim projektima, brojnim statusnim i promenama pravne forme, preuzimanjima, povećanjima kapitala, konverzijama potraživanja u kapital, prinudnoj kupovini/prodaji udela i akcija, itd. Pružamo kvalitetnu pravnu uslugu svim privrednim subjektima i iznalazimo praktična rešenja za razne pravne probleme koje nameće tok savremenog poslovanja. Među našim klijentima nalaze se kako domaće, tako i multinacionalne kompanije iz ključnih sektora Srpske privrede: telekomunikacija, energetike, poljoprivrede, metalo-prerađivačke industrije, osiguranja, bankarskog sektora, proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića i hrane, medija, itd.

Uz našu ekspertizu iz oblasti kompanijskog prava, pružamo pravnu podršku u vezi:

 • Preuzimanja privrednih društava, uključujući pripremu due diligence izveštaja i sastavljanja i pregovaranja transakcionih ugovora;
 • izrade nacrta poslovnih odluka i druge dokumentacije;
 • osnivanja privrednih subjekata, promene pravne forme, likvidacije, reorganizacije i stečaja;
 • izrade nacrta ugovora o prenosu akcija i drugih hartija od vrednosti;
 • izrade predloga plana reorganizacije i pravne podrške u vezi njegovog sprovođenja;
 • izrade detaljnih izveštaja o pravnom statusu kompanije;
 • odgovornosti uprave kao i odgovornosti samog privrednog društva za obaveze i poslovne odluke (uključujući i krivičnu odgovornost);
 • davanja svakodnevnih pravnih saveta grupama akcionara, nadzornim telima i upravi društva;
 • zastupanja u privrednim sporovima i upravnim postupcima;
 • zastupanja klijenata na sazivima generalne skupštine akcionara;
 • usklađivanja sa pravilima korporativnog upravljanja.