Intelektualna svojina i telekomunikacije

Intelektualna svojina i telekomunikacije

Mi pomažemo našim klijentima u zaštiti industrijske svojine i njihovih autorskih i srodnih prava. U tom pravnom domenu, zastupamo domaće marketinške kompanije, izdavačke kuće, slobodne umetnike i izvođače.

Pored pravnih saveta, naša podrška uključuje pregovaranje u ime i za račun klijenta i izradu ugovora i to:

  • Autorske ugovore;
  • Izdavačke ugovore;
  • Ugovore o franšizi;
  • Ugovore o distribuciji;
  • Ugovore o sponzorstvu;
  • Ugovore o reklamiranju;
  • Ugovore o poverljivosti podataka.

Mi zastupamo klijente u postupcima pred Zavodom za zaštitu intelektualne svojine i sudovima, u cilju zaštite i otklanjanja povreda žiga, patenta, industrijskog dizajna, know-how-a i ostalih prava intelektualne svojine, uključujući i zaštitu podataka i poslovne tajne.

Osim navedenog, obezbeđujemo sveobuhvatnu pravnu podršku u oblasti prava telekomunikacija i poštanskih pošiljaka, uključujući:

  • Pravne savete u vezi međusobnih prava i obaveza pretplatnika i operatera;
  • Savetovanje u vezi mogućnosti raskida ili aneksiranja ugovora o korišćenju usluga telekomunikacija, sa osvrtom na opšte uslove operatera;
  • Pravnu podršku prilikom pribavljanja licenci i odobrenja za obavljanje delatnosti telekomunikacija.